Oplysning om grundarealer ved husoverdragelse

Grundarealet for den enkelte andel er fastsat i bilag 1 til vedtægten, som stammer tilbage fra da andelsboligforeningens grundareal overgik fra at blive målt i alen2 til meter2 – hvilket skete i starten af 1930’erne. Den enkelte andels grundareal indgår både i beregningen af andelens værdi, og i beregningen af den del af boligafgiften, der går til betaling af ejendomsskat.

Andelsboligforeningen fik landinspektørfirmaet Geopartner til at opmåle alle andelenes grundarealer. Geopartners opmåling afviger for enkelte andeles vedkommende fra de arealer, som følger af bilag 1 til vedtægten. Andelsboligforeningen har på den ordinære generalforsamling den 5. maj/7. juni 2022 behandlet et forslag (forslag 7) om, hvorvidt Geopartners grundarealer skal benyttes i stedet for grundarealerne i bilag 1 til vedtægten. På generalforsamlingen enedes man om at udskyde en beslutning herom til en kommende generalforsamling. 

Udskydelsen skyldes enkelte fejl i grundopmålingen og usikkerhed omkring den økonomiske konsekvens for alle andelshavere. Der henvises til referatet af generalforsamlingen.

Bestyrelsen gør derfor opmærksom på, at der på en kommende generalforsamling kan blive fremsat forslag om, hvorvidt andelsboligforeningen skal overgå til at benytte nyopmålte grundarealer, i stedet for arealerne i bilag 1 til vedtægten, og at en vedtagelse af et sådan forslag kan få betydning for den enkelte andels andelsværdi og boligafgift.

Referat af generalforsamling 5 maj / 7 juni 2022
Oversigt over grundarealer