I Andelsboligforeningen Grøndalsvænge har vi vedtaget en fælles husorden, som gælder for alle boliger i foreningen. Husordenen kan opdateres og ændres efter behov på en generalforsamling.

Seneste ændring i husordenen fandt sted på den ekstraordinære generalforsamling i juni 2018.

Der gives her en oversigt over de vigtigste pointer. Den fulde husorden kan findes her.

Affald

  • Alle skraldebeholdere (dagrenovation, plast/metal, haveaffald m.fl.) skal stå på egen grund og må ikke placeres i skellinje mod offentlig vej.
   • Haveaffald og storskrald til afhentning må først stilles på fortorvet sidste weekend før afhentningsdagen.
   • Det er forbudt at afbrænde haveaffald på grunden.

Parkering

  • Parkering af egne biler skal ske på egen grund eller på en af de offentlige veje. 
   • Øvrig parkering af biler på vores fælles veje skal foretages, så de er mindst muligt til gene for den øvrige færdsel og hvis muligt foran egen grund.
   • Ved fast parkering af campingvogn/trailer ska hele køretøjet være inde på grunden, og dette må ikke ske på bekostning af parkeringsplads til bilen.
   • Læs i øvrigt yderligere om parkering i Grøndalsvænge her.

Renholdelse af fortov og vej

   • Alle beboere er forpligtet til at renholde (feje) fortov og vej uden for egen grund.
  • Beplantning mod veje skal holdes klippet, så det ikke er til gene for færdsel på fortovet.

Fælles anlæg

   • Hvis man bruger foreningens fælles anlæg og legepladser, så skal disse efterlades i samme stand, som man selv ville forvente det ved næste besøg. Der må ikke bevidst knækkes grene af, plukkes blomster og lignende.
  • Hunde skal være i snor og deres efterladenskaber skal straks fjernes.

Støj

  • Unødig støj, der kan genere de omkringboende, skal undgås. Ved fest og musik udenfor skal der tages hensyn til de omkringboende.
   • Støjende havearbejde (træfældning, hækkeklipning, græsslåning o.l.) med støjende redskaber må ikke finde sted efter kl 19:30 på hverdage, efter kl 17:00 på lørdage samt før 9:00 og efter 13:00 på søndage.
  • Ved fest, musik og støjende arbejde inden døre skal vinduer og døre holdes lukket.

Grilning

 • Ved brug af grill, bålplads, havepejs eller anden åben ild skal der tages hensyn til de omkringboende, så de ikke generes af røg og lugt. Derfor skal grillen eller tilsvarende placeres længst muligt fra omkringboende terasser og tilsvarende udepladser

Husdyr

   • Andelshavere må holde kæledyr så længe disse ikke er til gene for de omkringboende.
  • Hønsehold og tilsvarende mindre husdyrhold kræver tilladelse fra bestyrelsen og de omkringboende beboere.

Haven

   • Haven skal holdes pæn og rydelig.
  • Der må ikke i længere perioder opbevares uindregistrerede køretøjer, både, og lignende i haven. Tilsvarende må byggematerialer og affald fra byggeri ikke opbevares længere tid end byggeriet varer.