Lysmaster i Grøndalsvænge

Vi havde tidligere på ugen rundgang i kvarteret, men henblik på at få gennemgået årsagerne til de ny masters placering. Her er et sammendrag.

Først og fremmest så er masteplaceringen sat ud fra en lysberegning, hvor det er vejens bredde (og klasse) der er afgørende for mastens højde og dermed også den afgørende faktor for hvor langt der kan være mellem masterne.
Vi gik rundt i kvarteret med en “triptæller” og udfordrede flere gange KK og Munck på placeringen af enkelte master. Det må dog desværre konstateres, at der ligger beregninger bag som tager sit udgangspunkt i gældende anbefalinger på området.

Man har som udgangspunkt altid forsøgt at placere masterne i skel, men da det er lysberegningen der bestemmer afstanden mellem masterne, vil dette i nogle tilfælde ikke være muligt. Den lysmængde de ny master afgiver er ikke den samme som den de gamle master gav, og derfor kan man ikke umiddelbart sætte masterne i de gamle huller.
Hvis masterne placeres uden for skel, så har man forsøgt at placerere masterne mest hensigtsmæssigt, så de er til mindst mulig gene for beboerne.
Problemet er bare, at der ér en “placerings-tolerance” som masterne SKAL overholde af hensyn til krav om belysning af fortovene.

De steder hvor det har været muligt at flytte en mast ind i skel er det blevet gjort, og de steder hvor det ikke har været muligt, er typisk på veje hvor matematikken ikke er gået op.
Tilgodeser man f.eks en beboer et sted og flytter en mast ind i skel, så har man ikke kunne få de efterfølgende master placeret korrekt ifh til lysberegningen, uden at et andet hus “arvede” et problem med en uhensigtsmæsigt placeret mast.

Det var også blevet påpeget, at der ved nogle vejkryds var placeret en 5 meter mast på den ene vej og en 6 meter mast på den anden og ved andre kryds er der sat en mast med dobbeltarmatur.
De der deltog i gennemgangen var sådan set enige i de æstetiske udfordringer, men det har ganske enkelt været lysberegningen der er afgørende for dette.

I skrivende stund er KK ved at behandle et spørgsmål omkring hvorfor der ikke umiddelbart er planlagt master ved “park-stien” på Hillerødgade. Dette afventer jeg svar på.

Ellers er tilbage at sige, at HELE Grøndalsvænge området får de ny master op.