Husorden (fuld)

§ 1. Affald mv.
(1.1) Køkkenaffald og lignende skal henlægges i skraldebeholder, der er placeret på egen grund. Skraldebeholderen må ikke placeres i skellinje mod offentlig gade/vej.
(1.2) Haveaffald til afhentning må først stilles på fortovet sidste weekend før afhentning. Den grønne beholder til haveaffald skal i lighed med skraldebeholderen (pkt. (1.1)) anbringes på egen grund. Beholderen til haveaffald må ikke placeres permanent i skellinje mod offentlig gade/vej.
(1.3) Storskrald til afhentning må først stilles på fortovet sidste weekend før afhentningsdagen.
(1.4) Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted jvf. Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune §7. regulativ for husorden.

§ 2. Parkering.
(2.1) Andelshaverne er forpligtiget til at etablere indkørsler til egne køretøjer. Parkering af egne køretøjer skal ske på egen grund eller på en af de offentlige veje. Ved henvendelse til bestyrelsen, kan der i enkeltstående tilfælde opnås dispensation for parkering på egen grund.
(2.2) Gæste parkering af køretøjer på vore veje, skal foretages, så de er til mindste muligt gene for den øvrige færdsel.
(2.3) Ved permanent parkering af campingvogn/trailer, skal hele køretøjet være inde på grunden, og det må ikke ske på bekostning af parkeringsplads til bilen.

§ 3. Renholdelse af fortov og vej.
(3.1) Fortov og vej uden for egen grund skal renholdes (fejes) jvf. politivedtægten § 58, § 59 stik. 1 og § 67.
(3.2) Beplantning mod veje skal holdes klippet, således at det ikke er til gene for færdsel på fortovet jvf. lov om private fællesveje § 47.
(3.3) Byggematerialer o.l. henlagt på fortov/vej skal være fjernet ved mørkets frembrud eller behørigt afmærket jvf. færdselsloven § 87 stk. 1 og
2.

§ 4. Fælles anlæg
(4.1) Efter ophold i foreningens fælles anlæg skal disse forlades i samme stand som man forventer at forefinde dem ved næste besøg, og endvidere må der ikke ske afbrækning af grene, blomster eller lignede.
(4.2) Hunde må kun luftes i snor, og deres affald skal straks fjernes jvf. politivedtægten § 33 stk. 2 og 3.

§ 5. Støj
(5.1) Unødig støj, der kan genere de omkringboende, skal undgås.
(5.2) Støjende havearbejde, såsom træfældning, hæk klipning, græsslåning og lignende, med el -/ benzindrevne redskaber, må ikke finde sted:

Hverdage efter kl. 19:30
Lørdage efter kl. 17.00
Søn – og helligedage før kl. 9.00 og efter kl. 13.00

(5.3) Ved selskaber, musik eller støjende arbejde inden døre skal vinduer og døre holdes lukket for at undgå støjgener.
(5.4) Selskabelighed og musikeren udendørs skal ske under hensyntagen til de omkringboende.

§ 6. Grilning.
(6.1) Tilberedning af mad på grill udendørs må ske, så røg og lugt ikke generer omkringboende. Grillen skal placeres på grunden længst muligt fra omkringboendeterrasser og tilsvarende udepladser. Det samme gælder for benyttelse af bålplads eller havepejs.

§ 7. Husdyr.
(7.1) Andelshaverne må holde hund og kat og andre almindelige husdyr, så længe disse ikke er til gene for de omkringboende.
(7.2) Hønsehold og tilsvarende mindre almindeligt husdyrhold må kun ske med tilladelse fra bestyrelsen og under forudsætning af, at de omkring boende ikke har indvendinger, samt at Miljøkontrollens regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold i Københavns Kommune overholdes.

§ 8. Haven
(8.1) Haven skal holdes pæn og rydelig.
(8.2) Det er forbudt i en længere periode at opbevare uindregistrede køretøjer, både eller andet der ikke hører til i haven.
(8.3) Det er ligeledes forbudt at opbevare byggematerialer og affald fra byggeri i længere tid end byggeriet varer.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2000 og den 24. april 2018.